Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Нов договор по 19.3

На 04.07.2022 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.355-0014 „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни

Нов живот за бившата Ритуална зала в гр. Поморие

Местна инициативна група /МИГ/ – Поморие, чийто председател на управителния съвет е кмета Иван Алексиев, кандидатства за финансиране за реконструкция и ремонт на сградата на бившия Обреден дом – Ритуална зала в гр. Поморие и превръщането ѝ в Учебен и консултативен хъб, по международна програма, в партньорство с други чуждестранни инициативни групи. Проектът за транснационално