Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Условия за кандидатстване по М6 за обществено обсъ...

За откриване на производство по издаване на общ административен акт…

Условия за кандидатстване по Мярка 11 за обществен...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…

„МИГ Поморие“ обявява процедура за под...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Условия за кандидатстване по Мярка 3 за обществено...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…