Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Покана за свикване на ОС на СНЦ „МИГ Поморие...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием ...

С Протокол № 47 на Управителния съвет на Сдружение „МИГ…

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием ...

С Протокол № 42 от 08.07.2019 г., Управителният съвет на…

Обявяване на втори прием по Мярка 8...

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори…