Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

„МИГ Поморие“ обявява процедура за под...

МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка…

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения...

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG05M9OP001-1.044 „МИГ…

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения ...

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 –…

Обявяване на втори прием по Мярка 9...

МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,  обявява втори прием…