Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Повторно удължаване на втори краен срок на M4 от С...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Втори прием по Мярка 5...

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Свикване на Общо събрание...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

Нов договор по 19.3...

На 04.07.2022 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна…