Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 12 за...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 11 за...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…

Покана за участие в информационни срещи...

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на…

Покана...

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”,…