Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Условия за кандидатстване по Мярка 5 за обществено...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…

„МИГ Поморие“ обявява процедура за под...

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ…

Покана за свикване на ОС на „МИГ ПомориеR...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

Условия за кандидатстване по Мярка 10 за обществен...

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение…