Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Сключен нов договор по подмярка 19.3

На 13.09.2023 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.607-0006 „Местни инициативи за европейска идентичност“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. между ръководителя на