Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 07.12.2023 г. от 10.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян“ №1, при следния дневен ред: т. 1 “Вземане на решение

Нов сключен договор по 19.3

На 31.10.2023 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.607-0008 INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Прием на проектни предложения по Мярка 4

МИГ Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по трети прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или

Прием на проектни предложения по Мярка 3

МИГ Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по втори прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд

Прием на проектни предложения по Мярка 1

МИГ Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства” по трети прием на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за

„Международен фолклорен фестивал – Поморие 2023“

Заповядайте на „Международен фолклорен фестивал – Поморие 2023“, който ще се проведе на 29.09., 30.09 и 01.10.2023 г. в гр. Поморие. Фестивалът се провежда в рамките на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No РД 50-181/13.09.2023 г. по проект „Местни инициативи за европейска идентичност“ по процедура за подбор на проектни предложения No BGRDNP001-19.607 за предоставяне на безвъзмездна финансова

Проведено обществено обсъждане на Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие за програмен период 2023-2027 г.

На 19 септември 2023 г. от 12:00 часа в Зала 2 в сградата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5 се проведе среща за консултиране и обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Поморие за новия програмен период 2023-2027 г. по Договор №РД-50-108/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансовата помощ на

Сключен нов договор по подмярка 19.3

На 13.09.2023 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.607-0006 „Местни инициативи за европейска идентичност“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. между ръководителя на

Свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 19.09.2023 г. от 14.00 часа в офисa на МИГ Поморие, на адрес: ул. „Цар Калоян“ № 1, гр. Поморие при следния дневен ред: 1.  Обсъждане на бюджет на СНЦ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТИРАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СВОМР МИГ ПОМОРИЕ

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТИРАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ПОМОРИЕ по Договор №РД-50-108/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансовата помощ на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)” от Програмата за развитие на селските райони 2014 –