Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 10 от ОПРЧР

МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 7

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG05M9OP001-1.044 „МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк: Новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 7 или в категория Документи/Документи към

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк: Новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1 или в категория Документи/Документи към мерки по ПРСР.

Обявяване на втори прием по Мярка 9

МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,  обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.013  “МИГ Поморие –Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ Пакетът документи по процедурата е изменен във връзка с влезлия в сила на 02.08.2018 г. Регламент

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк: Новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1 или в категория Документи/Документи към мерки по ПРСР.

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк: Новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1 или в категория Документи/Документи към мерки по ПРСР.

Обявяване на втори прием по Мярка 7

„МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,  обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.044 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“. Крайният срок за прием на проектни предложения е 16:00

Условия за кандидатстване по Мярка 5 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.246 _7.5_М5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 11 по ОПИК

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-1.010 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“; Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в

Покана за свикване на ОС на „МИГ Поморие“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 22.03.2019 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред: т.