Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Павилиони за фермерски пазар и хидрометеорологична станция са сред новите придобивки на МИГ Поморие

На 14 и 15 юни 2022 г. ще се проведе съвместно събитие по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Събитието е във връзка с Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3

Нова хидрометеорологична станция в Поморие

По проект на МИГ Поморие е доставена локална автоматична хидрометеорологична станция за безплатно ползване от жителите на oбщина Поморие В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на Сдружение „МИГ – Поморие“ беше доставена автоматична станция за измерване на следните метеорологични параметри: температура и влажност на въздуха, скорост на вятъра, посока на вятъра,

Проведен информационен семинар на тема „Екологични проблеми и екологична отговорност” на територията на МИГ Поморие

На 26.01.2022 г. в гр. Поморие, в Градска художествена галерия „Дечко Узунов“ – гр. Поморие се проведе информационен семинар на тема „Екологични проблеми и екологична отговорност” в изпълнение на договор за БФП № РД 50-71/18.03.2021 г. по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на