Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”

Документи за кандидатстване и информация:

 1. Обява (изменена след второ удължаване на крайния срок)
 2. Насоки за кандидатстване (изменени след второ удължаване на крайния срок)
 3. Приложения към Условията за кандидатстване (измененеи след второ удължаване на крайния срок)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Обява
 2. Насоки за кандидатстване (Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение)
 3. Приложения към Условията за кандидатстване
 4. Приложения към Условията за изпълнение
 5. Обява (изменена)
 6. Насоки за кандидатстване (изменени)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Проект на Условия за кандидатстване
 2. Проект на Приложения към Условията за кандидатстване
 3. Проект на Приложения към Условията за изпълнение
 4. Анализ за разпространение на допустимите за финансиране видове местообитания