Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”

Документи за кандидатстване и информация:

  1. Обява
  2. Насоки за кандидатстване (Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение)
  3. Приложения към Условията за кандидатстване
  4. Приложения към Условията за изпълнение

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  1. Проект на Условия за кандидатстване
  2. Проект на Приложения към Условията за кандидатстване
  3. Проект на Приложения към Условията за изпълнение
  4. Анализ за разпространение на допустимите за финансиране видове местообитания