Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Nikolay Boyadzhiev – Executive Director

Vanya Vandova-Petkova – Expert in the implementation of CLLD

Sabina Chaneva – Technical Assistant