Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 11 по ОПИК

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-1.010 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“; Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в

Покана за свикване на ОС на „МИГ Поморие“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 22.03.2019 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред: т.

Условия за кандидатстване по Мярка 10 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от ОП РЧР, включена в СВОМР на

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 3 от ПРСР

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.241 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие

Публикувани са постъпили въпроси и разяснения по Мярка 1

Постъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк:Постъпили въпроси и разяснения по Мярка 1или в категория Документи/Документи към мерки по ПРСР.

„МИГ Поморие“ организира обучение за местни лидери на 14.03.2019

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на Споразумение № РД50-10/25.01.2017

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по мярка 4

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по обявената на 11.01.2019 г. процедура № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Първоначално обявеният първи краен срок за прием 11.03.2019 г. се променя на 11.04.2019 г. до 16:00 ч. Пълният

Условия за кандидатстване по М6 за обществено обсъждане

За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование № BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА

Условия за кандидатстване по Мярка 11 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.010 МЯРКА 11: “ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” от Стратегията за Водено от общностите

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 2 от ПРСР

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG06RDNP001-19.041 Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цели на процедурата: 1. по-добро използване на факторите за производство;