Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Обявяване на прием по Мярка 8

СНЦ „МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.092 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”,

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 7 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по мярка  BG05M9OP001-1.091 “МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА”  с два крайни

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 8 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по мярка BG05M9OP001-1.092 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” с един краен срок

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по Мярка 6

С Протокол № 50 на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ се удължава срока за прием на проекти по обявената на 27.05.2019 г. процедура №   BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”  . Първоначално обявеният краен срок за прием 12.12.2019 г. се променя

Покана

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: – „Поставяне на 6 броя къщички тип „Павилион”, предназначени за пазар на фермерски продукти в ПИ 57491.501.687 и ПИ

Покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 10.12.2019 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен

Сключен договор по Мярка 10

На 11.10.2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Поморие” и Община Поморие, подписаха тристранен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Поморие“

Празник на „МИГ Поморие“ се проведе на 11 и 12.10.2019 г.

Празник на „МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ“ се проведе на 11 и 12.10.2019 г. в гр. Поморие, централна градска част. На събитието присъстваха: председателят на „МИГ Поморие“ Иван Алексиев, производители и представители на местния бизнес, жители и гости на града. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните

Празник на „МИГ Поморие“

„Местна инициативна група Поморие“ ще проведе първия си празник на 11 и 12 октомври 2019 г. в гр. Поморие, централна градска част. Целта на събитието е да се популяризира дейността на МИГ, да се представят местните производители и бизнес на територията на община Поморие, дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие,