Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Празник на „МИГ Поморие“

„Местна инициативна група Поморие“ ще проведе първия си празник на 11 и 12 октомври 2019 г. в гр. Поморие, централна градска част. Целта на събитието е да се популяризира дейността на МИГ, да се представят местните производители и бизнес на територията на община Поморие, дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие,

Относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

В отговор на питане на народни представители в рамките на петъчния парламентарен контрол относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020), министър Танева предостави следната актуална информация: -съгласно справка от ИСУН проектните предложения, одобрени от МИГ, са 724, а такива в Резервен списък са

Обявяване на трети прием по Мярка 12

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ открива ТРЕТИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Основна цел на процедурата: Постигане на положителен ефект върху

Годишно информационно събитие – Празник на МИГ

На 11 и 12 октомври 2019 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира информационно събитие – Празник на МИГ, което ще се проведе на територията на МИГ, а именно централната част на град Поморие. Събитието има за цел: Популяризиране на дейността на МИГ, постигане на по-добра разпознаваемост на територията и Стратегията за ВОМР, чрез включването на

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по Мярка 5

С Протокол № 48 от 13.09.2019 г., Управителният съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по обявената на 30.04.2019 г. процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” . Обявеният краен срок за прием 30.09.2019 г. се променя на 31.10.2019 г. до 16:00 ч. Пълният пакет документи за кандидатстване

Обявяване на втори прием по Мярка 11

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ ОТКРИВА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-1.010 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“; Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване

Покана за свикване на ОС на СНЦ „МИГ Поморие“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред: т.

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по Мярка 6

С Протокол № 47 на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ се удължава срока за прием на проекти по обявената на 27.05.2019 г. процедура №   BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”  . Първоначално обявеният първи краен срок за прием 27.08.2019

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по Мярка 5

С Протокол № 42 от 08.07.2019 г., Управителният съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по обявената на 30.04.2019 г. процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” . Първоначално обявеният първи краен срок за прием 31.07.2019 г. се променя на 30.09.2019 г. до 16:00 ч. Пълният

Обявяване на втори прием по Мярка 8

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.053 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите