Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 12 за обществено обсъждане след повторно съгласуване

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.075 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП“, финансирана чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 11 за обществено обсъждане след повторно съгласуване

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.028 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“, финансирана чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с един краен срок за кандидатстване.

Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017

Покана

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 10.09.2020 г. от 10.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ -гр. Поморие, при следния дневен ред: т. 1 “Обсъждане на бюджет на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2021 г. по подмярка

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Метеорологична станция за измерване на температура, влажност, вятър, валежи и др., вкл. работна станция (сървър) и електронно-информационно табло –

„МИГ Поморие“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Поморие за безвъзмездно финансиране обновяването на общинския парк в гр. Каблешково, по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Дейностите по проекта предвиждат цялостно преасфалтиране на алеите и поставяне на нови градински бордюри. Площите, настлани с тротоарни

Сключен договор по Мярка 6

На 22.05.2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Поморие” и Община Поморие, подписаха тристранен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

Обявяване на втори прием по Мярка 2

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG06RDNP001-19.041 Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цели на процедурата: 1. по-добро използване на факторите за производство;

Обявяване на прием по Мярка 7

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.091 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 28.01.2020 г. от 14.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен