Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Покана

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: – „Поставяне на 6 броя къщички тип „Павилион”, предназначени за пазар на фермерски продукти в ПИ 57491.501.687 и ПИ

Покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 10.12.2019 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен

Сключен договор по Мярка 10

На 11.10.2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Поморие” и Община Поморие, подписаха тристранен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Поморие“

Празник на „МИГ Поморие“ се проведе на 11 и 12.10.2019 г.

Празник на „МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ“ се проведе на 11 и 12.10.2019 г. в гр. Поморие, централна градска част. На събитието присъстваха: председателят на „МИГ Поморие“ Иван Алексиев, производители и представители на местния бизнес, жители и гости на града. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните

Празник на „МИГ Поморие“

„Местна инициативна група Поморие“ ще проведе първия си празник на 11 и 12 октомври 2019 г. в гр. Поморие, централна градска част. Целта на събитието е да се популяризира дейността на МИГ, да се представят местните производители и бизнес на територията на община Поморие, дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие,

Относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

В отговор на питане на народни представители в рамките на петъчния парламентарен контрол относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020), министър Танева предостави следната актуална информация: -съгласно справка от ИСУН проектните предложения, одобрени от МИГ, са 724, а такива в Резервен списък са

Обявяване на трети прием по Мярка 12

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ открива ТРЕТИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Основна цел на процедурата: Постигане на положителен ефект върху

Годишно информационно събитие – Празник на МИГ

На 11 и 12 октомври 2019 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира информационно събитие – Празник на МИГ, което ще се проведе на територията на МИГ, а именно централната част на град Поморие. Събитието има за цел: Популяризиране на дейността на МИГ, постигане на по-добра разпознаваемост на територията и Стратегията за ВОМР, чрез включването на

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по Мярка 5

С Протокол № 48 от 13.09.2019 г., Управителният съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по обявената на 30.04.2019 г. процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” . Обявеният краен срок за прием 30.09.2019 г. се променя на 31.10.2019 г. до 16:00 ч. Пълният пакет документи за кандидатстване