Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Закупена Метеостанция по проект на „МИГ Поморие“

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №  РД 50-71 от 18.03.2021 г. по проект на Сдружение МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мярка 2 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.605 МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана чрез Програмата

Покана за свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на  „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 26.01.2022 г. от 11.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния дневен ред: 1.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021

Проект на документация във връзка с нов прием по мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана чрез Програмата

МИГ Поморие обявява нов прием по Мярка 11 от СВОМР

МИГ ПОМОРИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-1.035 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“; Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в МСП на тези

Нов живот за бившата Ритуална зала в гр. Поморие

Местна инициативна група /МИГ/ – Поморие, чийто председател на управителния съвет е кмета Иван Алексиев, кандидатства за финансиране за реконструкция и ремонт на сградата на бившия Обреден дом – Ритуална зала в гр. Поморие и превръщането ѝ в Учебен и консултативен хъб, по международна програма, в партньорство с други чуждестранни инициативни групи. Проектът за транснационално

Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мярка 11 за обществено обсъждане

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩBG16RFOP002-1.035 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“; Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации

ПРАЗНИК НА „МИГ ПОМОРИЕ“

На 17 и 18.09.2021 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира информационно събитие – Празник на МИГ, което ще се проведе на територията на МИГ, във фоайето на Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие. Събитието има за цел: Популяризиране на дейността на МИГ, постигане на по-добра разпознаваемост на територията и Стратегията за ВОМР, чрез включването на