Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Свикване на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 16.09.2021 г. от 14.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мярка 10 от СВОМР

МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 10 за обществено обсъждане – нова процедура

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура №  BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“  с един краен срок

Покана за свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 15.04.2021 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен

„МИГ Поморие“ обявява за обществено обсъждане промяна на СВОМР

Сдружение „Местна инициативна група Поморие“ обявява за обществено обсъждане  промяна на Стратегия за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана по Споразумение № РД50-10/25.01.2017 г., свързана с увеличение на бюджета с 799 000 лв. за дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и с 114 000 лв. по

МИГ Поморие започва участието си в проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

На 18.03.2021 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.355-0003-C01„Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Покана за свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 19.01.2021 г. от 15.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен

„МИГ Поморие“ обявява трети прием по Мярка 2

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.041 Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – трети прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цели на процедурата: 1.

„МИГ Поморие“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Поморие за безвъзмездно финансиране за изграждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с. Козичино, община Поморие, по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Дейностите по проекта предвиждат  изграждане,

„МИГ Поморие“ подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.

Кметът Иван Алексиев подписа два тристранни договора с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Поморие за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар