Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Обявяване на нов прием по Мярка 9

МИГ „Поморие“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 9 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Поморие“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.115 “МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти

Обявяване на нов прием по Мярка 7

МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством нова процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.115  МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 8 за обществено обсъждане – нова процедура

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001-1.120 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи” с един краен

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 10 за обществено обсъждане – нова процедура

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001- 2.110 МИГ Поморие “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ с един краен

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 9 за обществено обсъждане – нова процедура

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001-2.115 “МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“  с един краен срок за кандидатстване. Коментари

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 7 за обществено обсъждане – нова процедура

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по мярка  № BG05M9OP001-1.115  МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ с един

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 12 за обществено обсъждане след повторно съгласуване

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.075 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП“, финансирана чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 11 за обществено обсъждане след повторно съгласуване

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.028 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“, финансирана чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с един краен срок за кандидатстване.

Покана за участие в информационни срещи

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017

Покана

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 10.09.2020 г. от 10.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ -гр. Поморие, при следния дневен ред: т. 1 “Обсъждане на бюджет на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2021 г. по подмярка