Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Фермерски пазар, създаден по проект на МИГ Поморие, отвори врати

Три от закупените по проект на МИГ Поморие „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. дървени павилиони с щандове за фермерски пазар са заети и предстои да бъдат активно използвани през предстоящия

Свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 18.05.2023 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред: т.1.  Вземане на

МИГ Поморие подписа административен договор по 19.1

На 30.03.2023 г. е подписан договор № РД-50-108 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие“ за програмен период 2023 – 2027 година. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони

Обява

На 18.03.2023 г. „МИГ Поморие“ успешно приключи дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г., изпълняван в партньорство с МИГ Разлог като водещ партньор и МИГ SPLAV от Чехия.   Във връзка със закупените по проекта 6 бр.

МИГ Поморие – екологично отговорни местни общности

Във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-71/18.03.2021 г. по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. и приключване на дейностите по проекта, на

Свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 23.02.2023 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред: т.1.  Освобождаване на

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

СНЦ „МИГ Поморие“ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно намерение с наименование: „ROADS: Пътища към устойчив геотуризъм“  за кандидатстване по процедура №BGRDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от

Свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А,

М1 втори прием

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ по Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местноразвитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства” по втори прием на проектни предложения финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –