Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Павилиони за фермерски пазар и хидрометеорологична станция са сред новите придобивки на МИГ Поморие

На 14 и 15 юни 2022 г. ще се проведе съвместно събитие по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Събитието е във връзка с Административен договор № РД 50-71/18.03.2021 г. за предоставяне на финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3

Нов прием по Мярка 4

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по втори прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването,

Нов прием по Мярка 2

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.605 МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цели на процедурата: 1. по-добро използване на факторите за производство; 2. въвеждане на нови продукти, процеси и

Нов прием по Мярка 3

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие

Закупена Метеостанция по проект на „МИГ Поморие“

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №  РД 50-71 от 18.03.2021 г. по проект на Сдружение МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мярка 2 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.605 МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана чрез Програмата

Покана за свикване на ОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на  „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 26.01.2022 г. от 11.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния дневен ред: 1.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021

Проект на документация във връзка с нов прием по мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана чрез Програмата

МИГ Поморие обявява нов прием по Мярка 11 от СВОМР

МИГ ПОМОРИЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-1.035 МЯРКА 11:“ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” Оперативна програма:„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 1 : „Технологично развитие и иновации“; Основна цел на процедурата: Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез разработване и/или внедряване на иновации в МСП на тези

Нов живот за бившата Ритуална зала в гр. Поморие

Местна инициативна група /МИГ/ – Поморие, чийто председател на управителния съвет е кмета Иван Алексиев, кандидатства за финансиране за реконструкция и ремонт на сградата на бившия Обреден дом – Ритуална зала в гр. Поморие и превръщането ѝ в Учебен и консултативен хъб, по международна програма, в партньорство с други чуждестранни инициативни групи. Проектът за транснационално