Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Условия за кандидатстване по Мярка 10 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от ОП РЧР, включена в СВОМР на

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 3 от ПРСР

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.241 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие

Публикувани са постъпили въпроси и разяснения по Мярка 1

Постъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк:Постъпили въпроси и разяснения по Мярка 1или в категория Документи/Документи към мерки по ПРСР.

„МИГ Поморие“ организира обучение за местни лидери на 14.03.2019

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на Споразумение № РД50-10/25.01.2017

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по мярка 4

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по обявената на 11.01.2019 г. процедура № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Първоначално обявеният първи краен срок за прием 11.03.2019 г. се променя на 11.04.2019 г. до 16:00 ч. Пълният

Условия за кандидатстване по М6 за обществено обсъждане

За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование № BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА

Условия за кандидатстване по Мярка 11 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.010 МЯРКА 11: “ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ” от Стратегията за Водено от общностите

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 2 от ПРСР

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG06RDNP001-19.041 Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цели на процедурата: 1. по-добро използване на факторите за производство;

Условия за кандидатстване по Мярка 3 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.241 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана чрез Програмата

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 8 от ОПРЧР

СНЦ „МИГ Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от СВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.053 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през