Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по Мярка 5

С Протокол № 42 от 08.07.2019 г., Управителният съвет на Сдружение „МИГ Поморие“ удължава срока за прием на проекти по обявената на 30.04.2019 г. процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” . Първоначално обявеният първи краен срок за прием 31.07.2019 г. се променя на 30.09.2019 г. до 16:00 ч. Пълният

Обявяване на втори прием по Мярка 8

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.053 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи”. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите

Одобрени проекти за обучение по Мярка 8

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 23.05.2019 г. е одобрен оценителният доклад на „МИГ Поморие“, с който са класирани и предложени за финансиране подадените две проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.053 МИГ Поморие – Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 6 от ОПОС

Местна инициативна група Поморие кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.008 MЯРКА 6„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”

Обявяване на втори прием по Мярка 12

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ открива ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Основна цел на процедурата: Постигане на положителен ефект

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 5 от ПРСР

Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие посредством процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 10 от ОПРЧР

МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.049 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 7

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG05M9OP001-1.044 „МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк: Новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 7 или в категория Документи/Документи към

Публикувани са новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк: Новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 1 или в категория Документи/Документи към мерки по ПРСР.

Обявяване на втори прием по Мярка 9

МИГ Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР,  обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.013  “МИГ Поморие –Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ Пакетът документи по процедурата е изменен във връзка с влезлия в сила на 02.08.2018 г. Регламент