Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 8 от ОПРЧР

СНЦ „МИГ Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от СВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.053 МИГ Поморие – Мярка 8 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през

„МИГ Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 1 от ПРСР

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода

„МИГ-Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти по Мярка 4 от ПРСР

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на

Покана за свикване на ОС на СНЦ „МИГ Поморие“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 18.01.2019 г. от 16:00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16, при следния дневен ред: 1. Прием на

Важно съобщение!

Във връзка с протичаща актуализация на интернет страницата на „МИГ Поморие“, Ви уведомяваме, че можете да посетите старата версия на сайта на следния адрес: Полезна информация / Архив

Съобщение промяна М7

“МИГ Поморие” уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Условията за кандидатстване (УК) и приложенията към тях по процедура BG05M9OP001- 1.044 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, финансирана от ОП РЧР във връзка с влезлият в сила на 02.08.2018

Изменени указания и удължен срок за кандидатстване по Мярка 7

“МИГ Поморие” уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Условията за кандидатстване (УК) и приложенията към тях по процедура BG05M9OP001- 1.044 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, финансирана от ОП РЧР във връзка с влезлият в сила на 02.08.2018

Условия за кандидатстване по Мярка 8 за обществено обсъждане

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от ОП РЧР, включена в СВОМР на „МИГ Поморие“. Срокът

„МИГ-Поморие“ обявява процедура за подбор

„МИГ Поморие“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Основна цел на процедурата: Постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на

Условия за кандидатстване по Мярка 2

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.041 МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана чрез Програмата за