Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №  РД 50-71 от 18.03.2021 г. по проект на Сдружение МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 30.12.2021 г. беше доставена автоматична станция за измерване на следните метеорологични параметри: температура и влажност на въздуха, скорост на вятъра, посока на вятъра, слънчева радиация, атмосферно налягане и количество валежи.

Доставена апаратура е разположена на територията на Рибарското пристанище в гр. Поморие, а на фасадата на новосъздадения културен център „Дом на изкуствата“ в Поморие (бившия Пионерски дом) е инсталирано електронно табло, отчитащо измерваните от станцията параметри.

Изпълнителят е извършил в предвидения в договора срок – доставка, монтаж и инсталация на активите (автоматична станция, съоръжения и софтуер), в съответствие с изискванията на Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя.

Достъпът до данните от измерване на метеорологичната станция в реално време е на следния уеб-адрес:

За влизане в интернет страницата е необходимо да се въдaт следните данни:

Потребителско име: guest

Парола: guest

На следния линк може да видите кратко ръководство за работа със специализирания уеб-базиран софтуер EDI-Web за събиране, обработка, архивиране и визуализиране на данни в реално време от автоматична метеорологична станция:

Ръководство за работа

В проекта МИГ Поморие участва в партньорство с МИГ Разлог като водеща организация и МИГ Сплав от Чехия. Основната цел на проекта е насърчаване на екологичната отговорност на местните общности и подобряване на баланса и взаимодействието между социално-икономическите дейности, туристическата индустрия и опазването на околната среда като водещ принцип за устойчивото развитие на селските райони на Европа.