Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование № BG16M1OP002-3.008 МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ” по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Сдружение СНЦ «МИГ Поморие» открива производство по издаване на общ административен акт.

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние (ПС) на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г., в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията, в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Поморие.

Допустими бенефициенти: 1. Юридически лица с нестопанска цел

1.1. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Поморие и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.

1.2. ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с регистрирани клонове със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Поморие. В устава/учредителния акт на ЮЛНЦ следва да са разписани такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда. В този случай, кандидат по процедурата и бенефициент при подписване на административен договор за предоставяне на БФП е ЮЛНЦ, а не клонът.

2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Поморие – Община поморие.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ: Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез подбор на проектни предложения, за всички одобрени проектни предложения е до 1 167 055,00 лв. (един милион сто шестдесет и седем хиляди и петдесет и пет лева) с данък върху добавената стойност (ДДС).

МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура № BG16M1OP002-3.008 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”.

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат в срок до 17:00 ч. на 25.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща : office@mig-pomorie.eu или официално, с писмо, адресирано до МИГ, на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А, офис 12.

В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.  

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 25.03.2019 г[1]., от 14:00 часа, в офиса 12 на МИГ Поморие на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А.

Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ: https://www.mig-pomorie.eu/ в меню:  «Документи», на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Настоящото уведомление да се оповести на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в офиса 12 на МИГ Поморие на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А  от 10 ч. до 12 часа всеки работен ден. Лице за контакти: Николай Бояджиев, тел. 0879 89 01 65.


[1] Съгласно чл. 66, ал. 2 от АПК, административният орган осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл. 66. Тъй като ЗУСЕСИФ препраща към АПК относно общественото обсъждане, то трябва да бъде проведено не по-рано от един месец от датата на усведомяване.