Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от ОП РЧР, включена в СВОМР на „МИГ Поморие“.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от СВОМР на „МИГ Поморие“ е до 16:00 часа на 06.01.2019 г. 

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на и-мейл: office@mig-pomorie.eu или на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А, офис 12. 

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Проект на документация по мярка 8 от ОПРЧР:

1. Проект на Обява;

2. Проект на Условия за кандидатстване;

3. Проект на Документи за информация;

4. Проект на Документи за попълване;

5. Проект на Договор и документи