Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.246 _7.5_М5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по процедура № BG06RDNP001-19.246 _7.5_М5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е до 16:00 часа на 08.04.2019 г.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на и-мейл: office@mig-pomorie.eu или на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А, офис 12.

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката. Проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.246 _7.5_М5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”:

Проект на Обява

Проект на Условия за кандидатстване

Проект на Условия за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване

Приложения към Условията за изпълнение