Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от ОП РЧР, включена в СВОМР на „МИГ Поморие“.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от СВОМР на „МИГ Поморие“ е до 16:00 часа на 22.03.2019 г.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на и-мейл: office@mig-pomorie.eu или на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ 96А, офис 12.

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Проект на документация по Mярка 10 от ОПРЧР:

1. Проект на Обява;

2. Проект на Условия за кандидатстване;

3. Проект на Документи за информация;

4. Проект на Документи за попълване;

5. Проект на Договор и документи.