Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 13.09.2023 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 16.02.2023 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 09.12.2021 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 19.08.2019 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 23.11.2018 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 27.08.2018 г.

Стратегия за ВОМР

Резюме на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ПОМОРИЕ – 2016-2020 г.

В територията на Сдружение
„МИГ Поморие” попада Община Поморие, която е съставена от 3 града и 14 села.

1.Цели
на стратегията

Главната
цел
за
развитие на МИГ Поморие е: Повишаване качеството на жизнената среда, повишаване
конкурентоспособността на местната икономика, осигуряване на балансирано и
устойчиво местно развитие чрез прилагане на интегрирани мерки за развитие на
бизнес и предприемачество, изграждане и обновяване на туристическа и публична
инфраструктура, осигуряване на повече възможности за трудова реализация и
социално включване.

Приоритет 1: Развитие и стимулиране на
предприемачеството, насърчаване на иновационната активност и развитие на
устойчив бизнес

Приоритет 2: Стимулиране на местното развитие и
опазване на околната среда

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване и
намаляване на бедността

Специфични
цели към Приоритет 1:
Специфична
цел 1.1 Насърчаване на инвестициите, технологична модернизация и иновации в
предприятията.; Специфична цел 1.2. Развитие на земеделски стопанства и
предприятия и повишаване конкурентоспособността на селското стопанство.

Специфични
цели към Приоритет 2:
Специфична
цел 2.1 Повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на живот
чрез подобряване на жизнената среда и насърчаване на нови бизнес начинания.; Специфична
цел 2.2 Опазване и съхранение на околната среда и развитие на туристическа
инфраструктура, свързана с експониране и популяризиране на културни,
исторически и природни ценности.

Специфични
цели към Приоритет 3:
Специфична
цел 3.1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.;
Специфична цел 3.2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване.

2.
Описание на мерките

Мярка 1: Инвестиции в земеделски стопанства
Мярка 2: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Мярка 3: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Мярка 4: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Мярка 5: Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура структура
Мярка 6: Подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР
Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица
Мярка 8: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот
Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.
Мярка 10: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
Мярка 11: Технологично развитие и иновации
Мярка 12: Капацитет за растежа на МСП    

Финансов план            

Код на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
  Мерки,
финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)
3 732 000 45,43%
М1 Инвестиции в земеделски стопанства 661 355,14 8,05%
М2 Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти
195 038,65 2,37%
М3 Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности
565 944,06 6,90%
М4 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура
2 062 311,75 25,1%
М5 Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
247 350,40 3,01%
       
  Мерки,
финансирани от ОПОС (ЕФРР)
1
167 055
14,21%
М6 Подобряване на природозащитното
състояние на видовете в мрежата Натура 2000
1 167 055 14,21%
       
  Мерки,
финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
1
366 226,30
16,63%
М7 Насърчаване и подпомагане на
младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни
лица
170 378,64 2,07%
М8 Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи 
280 302 3,41%
М9 Социално-икономическа
интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.
524 624,90 6,39%
М10 Активно приобщаване, включително с
оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата
пригодност за заетост
390 920,76 4,76%
       
  Мерки,
финансирани от ОПИК (ЕФРР)
1
950 000
23,74%
М11 Технологично развитие и иновации 750 000 9,13%
М12 Капацитет за растежа на МСП 1 200 000 14,61%
       
  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 8 215 281,30 100%
 
  Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие
1 091 666  

ue“