Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 09.12.2021 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 19.08.2019 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 23.11.2018 г.

Стратегия за ВОМР, изменена с допълнително Споразумение от 27.08.2018 г.

Стратегия за ВОМР

Резюме на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ПОМОРИЕ – 2016-2020 г.

В територията на Сдружение „МИГ Поморие” попада Община Поморие, която е съставена от 3 града и 14 села.

1.Цели на стратегията

Главната цел за развитие на МИГ Поморие е: Повишаване качеството на жизнената среда, повишаване конкурентоспособността на местната икономика, осигуряване на балансирано и устойчиво местно развитие чрез прилагане на интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, изграждане и обновяване на туристическа и публична инфраструктура, осигуряване на повече възможности за трудова реализация и социално включване.

Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачеството, насърчаване на иновационната активност и развитие на устойчив бизнес

Приоритет 2: Стимулиране на местното развитие и опазване на околната среда

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността

Специфични цели към Приоритет 1: Специфична цел 1.1 Насърчаване на инвестициите, технологична модернизация и иновации в предприятията.; Специфична цел 1.2. Развитие на земеделски стопанства и предприятия и повишаване конкурентоспособността на селското стопанство.

Специфични цели към Приоритет 2: Специфична цел 2.1 Повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на живот чрез подобряване на жизнената среда и насърчаване на нови бизнес начинания.; Специфична цел 2.2 Опазване и съхранение на околната среда и развитие на туристическа инфраструктура, свързана с експониране и популяризиране на културни, исторически и природни ценности.

Специфични цели към Приоритет 3: Специфична цел 3.1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.; Специфична цел 3.2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

2. Описание на мерките

Мярка 1: Инвестиции в земеделски стопанства
Мярка 2: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Мярка 3: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Мярка 4: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Мярка 5: Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура структура
Мярка 6: Подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР
Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица
Мярка 8: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот
Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.
Мярка 10: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
Мярка 11: Технологично развитие и иновации
Мярка 12: Капацитет за растежа на МСП    

Финансов план            
Код на мярката Име на мярката Общо за периода на стратегията
лева %
  Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) 2 933 000 39,11%
М1 Инвестиции в земеделски стопанства 760 000 10,13%
М2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 450 000 6,00%
М3 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 500 000 6,67%
М4 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 973 000 12,97%
М5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 250 000 3,33%
       
  Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 1 167 055 15,56%
М6 Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата Натура 2000 1 167 055 15,56%
       
  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 450 000 19,33%
М7 Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица 200 000 2,67%
М8 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи  300 000 4,00%
М9 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др. 550 000 7,33%
М10 Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост 400 000 5,33%
       
  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 950 000 26,00%
М11 Технологично развитие и иновации 750 000 10,00%
М12 Капацитет за растежа на МСП 1 200 000 16,00%
       
  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 7 500 055 100%
 
  Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие 977 666  

ue“