Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Членове на Управителния съвет на „МИГ Поморие“:

1. ОБЩИНА ПОМОРИЕ – представлявана от кмета Иван Атанасов Алексиев – Председател на УС на „МИГ Поморие“;

2. СНЦ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА „СПАРТАК ПОМОРИЕ” – представлявано от Тошко Георгиев Вражев;

3.  Сдружение „ПРО БОНО ФУТУРО” – представлявано от Дончо Неделчев Дончев – Председател;

4.  ЯНИ ТОДОРОВ ПЕТЕВ – земеделски производител;

5. МИЛКО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ – земеделски производител.

ЗАВЕРЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА „МИГ ПОМОРИЕ“