Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА МИГ- ПОМОРИЕ

  ЧЛЕН
НА ВКО
ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЗАИНТЕРЕСОВАНА
СТРАНА
ПРЕДСТАВИТЕЛ
СЕКТОР
1 ОБЩИНА ПОМОРИЕ
представлявана от кмета Иван Атанасов
Алексиев
гр. Поморие
Държавни институции и местна власт
Публичен
2 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с.Порой
представлявано от Костадина Стефанова – Директор
с. Порой
Образователни, културни и социални
институции
Публичен
3 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, с.Бата
представлявано от Петя Георгиева
Стоянова – Директор
с. Бата
Образователни, културни и социални
институции
Публичен
4 „ЗОИ-КЛИМА” ЕООД
представлявана от Стойчо Петров
Марков-Управител
гр. Поморие
Представители на бизнеса
Стопански
5 „ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТАСАРА” АД
представлявано от Ивайло Кънчев
Геновски – Изп. директор
с. Горица
Представители на бизнеса
Стопански
6 ПАВЛИН МАНОЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
земеделски производител
гр. Каблешково
Земеделски производители и стопани
Стопански
7 МИЛКО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ
земеделски производител
с. Каменар
Земеделски производител и стопани
Стопански
8 ЯНИ ТОДОРОВ ПЕТЕВ
земеделски производител
с. Страцин
Земеделски производители и стопани
Стопански
9 ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ
земеделски производител-животновъд
с. Козичино
Животновъди
Стопански
10 Сдружение „ПРО БОНО ФУТУРО”
представлявана от Дончо Неделчев Дончев – председател
гр. Поморие
СНЦ в обществена полза
Нестопански
11 „АЙКИДО КЛУБ – ПОМОРИЕ”
представлявано от Димитър Петров Петров
– председател
гр. Поморие
Спортни клубове
Нестопански
12 СНЦ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА „СПАРТАК
ПОМОРИЕ”
представлявано от Тошко Вражев –
председател
гр. Поморие
Спортни клубове
Нестопански
13 Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
„ХРИСТО БОТЕВ”
ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. АХЕЛОЙ”
представлявано от Юлиана Атанасова
гр. Ахелой
СНЦ в обществена полза
Нестопански
14 Сдружение „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА
ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ-гр.ПОМОРИЕ”
представлявано от Валентин Андреев
Продромов – председател
гр. Поморие
СНЦ в частна полза
Нестопански
15 „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА-1888”
представлявано от Милчо Ганчев Талев –
Председател
гр. Поморие
Образователни, културни и социални
институции
Нестопански

ЗАВЕРЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА МИГ- ПОМОРИЕ