Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 22.05.2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Поморие” и Община Поморие, подписаха тристранен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“ по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.008 „МИГ ПОМОРИЕ МЯРКА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Поморие“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът е на стойност 1 119 867.17 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ и се основава на интегриран подход и комплексни мерки, насочени към опазване и подобряване на природозащитно състояние на животински видове и природни местообитания от мрежата Натура 2000 в рамките на териториалния обхват на „МИГ Поморие“, чрез съвкупност от интегрирани мерки за намаляване на установени заплахи и влияния, в съответствие с Анализ на типове дейности, целящи подобряване на състоянието на видове в обхвата на стратегии по ВОМР във връзка с изпълнение на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на „Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“

През последните години Поморийското езеро е станало водоприемник на значителни обеми сладки води, основно дъждовни, от които солеността му намалява. Това застрашава биологичното разнообразие и съществуващата екосистема. Лагуната е защитена зона от мрежата Натура 2000, което е в основата на проекта, целящ опазване и подобряване на ключови показатели за качеството на водите. Възстановяването на нарушения хидрологичен режим ще се осъществи чрез полагане на отводнителна инфраструктура в територията между езерото и пътя за с. Каменар, която да пренасочи повърхностния поток от сладки дъждовни води и да ги заусти в съществуващ облицован канал, за да не могат да се стичат в езерото. По този начин  ще се предотврати наводняването и на републикански път I-9 и ще се осигури възстановяване на водния режим в Поморийско езеро, който е от съществено значение за биологичното разнообразие и запазването на цялостната екосистема.

Проектът предвижда и почистване на съществуващите отводнителни канали, както и възстановяване и поддържане на системата за извеждане на сладки води, вливащи се в лагуната.

Система за видеонаблюдение ще подпомага контрола над защитената зона, а информационна кампания ще повиши осведомеността на обществото относно антропогенните въздействия и неблагоприятното влияние, което оказва замърсяването с твърди битови отпадъци върху видовете и местообитанията.

Продължителността на дейностите по изпълнението на проекта е общо 24 месеца.