Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред:

1.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2022 г. по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”“;

2. „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2022 г. по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”;

3. „Прием на годишен финансов отчет за дейността на Сдружението за 2022 г.“;

4. Разни.

С уважение,

Иван Алексиев Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”