Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 19.09.2023 г. от 10.00 часа в офисa на МИГ Поморие, на адрес: ул. „Цар Калоян“ № 1, гр. Поморие при следния дневен ред:

1.  Обсъждане на бюджет на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2024 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.;

2. Вземане на решение за промяна на Устава на Сдружение „МИГ Поморие“;

3. Прием на проект на многофондова стратегия за ВОМР на МИГ Поморие за програмен период 2023-2027 по проект „Подготвителни дейности за разработване  на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие” по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

4. Разни.

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”