Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 18.05.2023 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред:

т.1.  Вземане на решение за промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“, свързана с прехвърляне на финансов ресурс и финансовите параметри;

т.2. Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на Стратегия за ВОМР по Споразумение №РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на финансовите й параметри и мониторинговите индикатори за резултат, съгласно чл.39, ал.1, т.3 и т.4 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;

т.3. Разни.

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”