Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 23.02.2023 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред:

т.1.  Освобождаване на Милчо Ганчев Талев – Председател на Народно читалище „Просвета – 1888“ като член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Поморие“ и обсъждане замяната му с Дончо Неделчев Дончев – Председател на Сдружение „ПРО БОНО ФУТУРО“;

т.2. Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-10/25.01.2017 г. поради промяна в състава на колективния управителен орган на основание чл. 43, ал.1, т.2 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и чл. 16, ал. 1, т.2 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-10/25.01.2017 г.;

т.3. Разни.

С уважение, 

Иван Алексиев Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”