Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 15.04.2021 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред:

1.  Промяна на бюджет за 2021 г. на СНЦ „МИГ Поморие“ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ съгласно Наредба № 1 от 22.01.2016 г.

2. Искане за отпускане на кредит от „Fibank – Първа инвестиционна банка“ поради забавяне на плащания и верификация на подадени заявки за изплащане на средства по подмярка 19.4.„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“  от страна на Държавен фонд „Земеделие“ към СНЦ „МИГ Поморие“;

3. Разни.

С уважение, Иван Алексиев Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”