Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 30.08.2022 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред:

1.  Обсъждане на бюджет на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2023 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.;

2. Вземане на решение за заличаване на Сотир Димитров Апостолов – Земеделски производител и на Сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ” като членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Поморие“ по тяхно желание и предизвестие;

3. Вземане на решение за приемане на Павлин Манолов Неделчев – Земеделски производител и на Сдружение „ПРО БОНО ФУТУРО” като членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Поморие“ на основание подадена молба-предизвестие.

4. Разни.

С уважение,

Иван Алексиев Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”