Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 01.07.2022 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред:

1.         Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2.         Вземане на решение за съгласие за реализиране на проекта по подмярка

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода

2014 – 2020г.

3.       „Промяна на бюджет за 2022 г. на СНЦ „МИГ Поморие“ по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”.

С уважение, Иван Алексиев