Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Решение на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.053 МИГ Поморие – Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Проведената оценка е одобрена от Управителния съвет на СНЦ „МИГ Поморие“ с Протокол № 35 от 25.04.2019 г. и от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с Решение № РД 05-140 от 23.05.2019 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Решение на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.013 Мярка 9: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ от Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  
Проведената оценка е одобрена от Управителния съвет на СНЦ „МИГ Поморие“ с Протокол № 13 от 11.06.2018 г. и от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с Решение № 05-87 от 02.07.2018 г.