Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТИРАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ПОМОРИЕ

по Договор №РД-50-108/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансовата помощ на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

До представителите на местните заинтересовани страни: местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни предприятия, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Уважаеми госпожи и господа,

На 19 септември 2023 г. от 12:00 часа в Зала 2 в сградата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, ще се проведе среща за консултиране и обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Поморие за новия програмен период 2023-2027 г..

Цели на Стратегията за ВОМР:

  • Подобряване на условията на живот на територията на МИГ Поморие;
  • Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
  • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики  и възможности  за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности;
  • Подкрепа за въвеждането на иновации;
  • Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;
  • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи;
  • Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на  ресурсната  ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала  на културното наследство;Приобщаващо образование и образователна  интеграция.

Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 2027 г.

Финансиране на Стратегията за ВОМР: Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от:

• Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

• Европейския фонд за регионално развитие и

• Европейския социален фонд, чрез:

• Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони;

• Програма „Околна среда”;

• Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”;

• Програма „Развитие на човешките ресурси”

• Програма „Образование“

Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР на територията на МИГ Поморие.Кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР: С предоставените за реализиране на Стратегията средства ще се подпомогнат проекти по следните мерки:

Стратегически план за развитие на земеделието и и селските райони – СПРЗСР 2023 – 2027 г. (ЕЗФРСР)

М1

Инвестиции в земеделски стопанства

М2

Инвестиции за преработка на  селскостопански продукти

М3

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

М4

Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони

М5

Сътрудничество и подготвителни дейности за него

М6

Управление, мониторинг и оценка на СВОМР и популяризиране

„Програма за развитие на човешките ресурси“ ПРЧР 2021 – 2027 г. (ЕСФ+)

М7

Социално – икономическа интеграция на маргинализирани групи като ромите

„Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ПКИП 2021 – 2027 г. (ЕФРР)

М8

Развитие и засилване на капацитета за научни  изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии и насърчаване на прехода към кръгова и  ресурсоефективна икономика

Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. (ЕФРР, ЕСФ+)

М9

Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери

Програма „Околна среда“ ПОС 2021 – 2027 г. (ЕФРР)

М10

Отпадъци

М11

Биологично разнообразие

Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие по време на общественото обсъждане и на място в офиса на Сдружението, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян“ № 1.

С уважение,

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Председател на УС „МИГ Поморие“