Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Постъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.036 – МИГ Поморие_4.1_М1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк:
Постъпили въпроси и разяснения по Мярка 1
или в категория Документи/Документи към мерки по ПРСР.