Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Новопостъпилите въпроси и разяснения по тях по процедура
BG05M9OP001-1.044 „МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 7: НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Поморие“ може да разгледате на следния линк:

Новопостъпили въпроси и разяснения по Мярка 7

или в категория Документи/Документи към мерки по ОПРЧР.