Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-10/ 25.01.2017 г., „МИГ Поморие“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.075 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП“, финансирана чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с един краен срок за кандидатстване.

Коментари и предложения по проекта на документи може да изпращате чрез системата ИСУН 2020 в секция „Обществено обсъждане“ към модул „Процедури“ в срок до 11.09.2020 г.

Проект на обява

Проект на Условия за кандидатстване

Проект на Условия за изпълнение

Проект на Приложения за кандидатстване

Проект на Приложения за изпълнение