Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 26.01.2022 г. в гр. Поморие, в Градска художествена галерия „Дечко Узунов“ – гр. Поморие се проведе информационен семинар на тема „Екологични проблеми и екологична отговорност” в изпълнение на договор за БФП № РД 50-71/18.03.2021 г. по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г., изпълняван от МИГ Поморие в партньорство с МИГ Разлог и МИГ Сплав от Чехия.

По време на информационния семинар на участниците – представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Поморие – публичен, частен и нестопански сектор, бяха представени  различни европейски, национални и регионални стратегически документи, свързани с опазването на околната среда и представяне на състоянието на околната среда в България. Беше засегната темата за  начините за проявяване на екологична отговорност от страна на гражданите и бизнеса в България.Лектор на събитието беше Алберт Симонян, който представи резултатите от проучване на добри практики и иновативни подходи/модели за подготовка на съвместния за партньорите Каталог и Флайер и за разработване на Система от критерии за екологична отговорност и методика за нейното прилагане на територията на МИГ Поморие.