Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

„Местна инициативна група – Поморие“ проведе едно обучение и две информационни срещи в периода 04 – 06.12.2018 г. На обучението присъстваха представители от различни сектори – фирми, НПО и физически лица.


Темата на обучението беше: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Бяха разгледани и обсъдени минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения и специфичните изисквания на всяка една от финансиращите програми, включени в СВОМР. Дискутирани бяха критериите за допустимост на проектните предложения, на кандидатите и разходите, както и критериите за оценка по отделните мерки, справка за съответствие с критериите за оценка – формуляр за кандидатстване и приложените документи.

Информационните срещи бяха насочени към „Популяризиране на Мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“, финансирана от ОПРЧР и Мярка 12 „Капацитет за растежа на МСП“, финансирана от ОПИК към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Поморие“. В срещите взеха участие представители на широката общественост, местни предприемачи и  работодатели. Бяха представени сроковете за прием на проекти и подробно разгледани условията за кандидатстване по двете процедури. Специално внимание беше обърнато на критериите за допустимост на кандидатите – определяне на вида на предприятието кандидат, код на основната икономическа дейност, както и на критериите за допустимост на дейностите и разходите по проектите. С участниците бяха обсъдени и критериите за оценка на проектите, минималните прагове за преминаване на отделните раздели в методиките за оценка, както и минималният брой точки, които трябва да събере всяко проектно предложение,  за да бъде допуснато до класиране.