Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

МИГ Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по трети прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“ посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Пълен текст на обявата в следния линк: Обява Мярка 4

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–           на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие – http://mig-pomorie.eu/

–          на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/