Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

МИГ Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.577 МИГ Поморие_6.4_М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по втори прием на проектни предложения от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Пълен текст на обявата в следния линк: Обява Мярка 3

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–           на сайта на Сдружение „МИГ – Поморие – http://mig-pomorie.eu/

–          на сайта на Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/