Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Представяне МИГ Поморие.

Местна инициативна група (МИГ) е публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за ВОМР на определена територия, в което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 процента. В наименованието на юридическото лице се съдържа обозначението „Местна инициативна група“ или съкратено „МИГ“.“Местна общност“ са гражданите и юридическите лица, които имат постоянен или настоящ адрес или седалище на територията на МИГ и имат взаимен интерес за извършване на дейности за постигане на определени допустими цели. Подходът ЛИДЕР представлява интегриран подход, основан на териториален принцип, който има за цел да идентифицира конкурентните предимства на дадена територия и да предложи ефективна стратегия за нейното развитие. Подходът се основава на добре функциониращи местни групи за действие (МГД), които обхващат хомогенна, социално свързана територия с общи традиции и местна идентичност и обединяват публични, частни и граждански организации, действащи на тази територия. През периода 2007-2013 г. България за пръв път използва средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за целите на подпомагане на подхода ЛИДЕР. Неговото прилагане се характеризира с висока степен на обществен интерес.
Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича Водено от общностите местно развитие (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района, разработени въз основа на местните потребности и потенциал и включва иновативни характеристики в местния контекст. Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от ЕЗФРСР и може да получи подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. ВОМР, подкрепяно от съответните европейски структурни инвестиционни фондове, се осъществява по един или по няколко приоритета на съответната програма или програми в съответствие с правилата за съответните фондове. Основната му цел е стимулиране на местното развитие в селските райони. Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката. ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще. Той може да бъде особено мощен инструмент, особено по време на криза, който да покаже на местните общности, че могат да предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със стратегията Европа
Какво представлява ВОМР?Местното развитие, водено от общността е:

 • фокусирано върху конкретни подрегионални територии;
 • водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в
 • националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, представлява повече от 49 % от правата на глас;
 • се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района;
 • разработено, като се имат предвид местните потребности и потенциал, и включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и – където е целесъобразно – сътрудничество.

 Основните предимства на подхода отдолу-нагоре, са следните:

 • Местните участници имат по-добро познаване за местните предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание и за наличните ресурси и възможности
 • Затова са в състояние да мобилизират местни ресурси за процеса на развитие по начин, който не може да се осъществи с подходи отгоре-надолу
 • Това дава на местните участници по-голямо чувство за отговорност и ангажираност към проектите, което им позволява да се възползват направят най-добре от местните активи
 • Въпреки това, подходът на водене от общността може да бъде ефективен, само ако развива на доверие между участниците и се поддържа от трайни местни структури с необходимия опит и експертни знания

 Какво представлява една стратегия за местно развитие ВОМР?„Стратегия за водено от общността местно развитие“ означава последователен набор от действия, чиято цел е да се отговори на местните цели и потребности и която допринася за постигане на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ ръст, изготвена и изпълнена от местна група за действие. Координация с други фондове от ОСР
През програмния период 2014 – 2020 г. воденото от общностите местно развитие се финансира чрез участие на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) като инструмент за развитие по един или повече от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони. Местните групи за действие и бенефициентите към тях получават възможност за финансиране по Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Стратегиите, подпомагани от няколко фондове:

 • позволяват по-широк обхват, тъй като стратегиите могат да се занимават с решаването на по-голям брой проблеми и да покриват повече сектори, и могат да бъдат по-добре адаптирани към специфичните териториални характеристики, като използват възможностите, предлагани от всички участващи фондове;
 • предполагат участие на по-широк кръг от партньори, които заедно могат по-добре да определят и да се справят с общи междусекторни предизвикателства;
 • подпомагат да се избегне изкуственото разграничаване или припокриване на стратегии, получаващи подкрепа от различните фондове;
 • позволяват рационализиране и опростяване на осъществяването на местната стратегия, като се възползват от хармонизирането на правилата за работа с отделните фондове;
 • увеличават общия бюджет за местно развитие, тъй като МГД ще има достъп до различни източници на финансиране.

Какви са минималните задачи на МГД?
Задачите на местните групи за действие включват следното:

 • изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително изграждане на способностите им за управление на проекти;
 • определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси и гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения за подбор са от партньори извън публичния сектор, като се предвижда възможност за обжалване на взетите решения за подбор и позволяват подбор чрез писмена процедура;
 • гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общността местно развитие при избора на операции, като същите се приоритизират според техния принос за постигане на целите на стратегиите;
 • разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за подаване на проекти, включително определяне на критериите за подбор;
 • получаване на заявления за подкрепа и оценяване на тези заявления;
 • избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо, изпращане на тези предложения до отговорната структура за последна проверка на допустимостта преди одобряването им;
 • мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общността местно развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка предвид тази стратегия.

Описание на механизмите за координация и допълване с други мерки от ПРСР
За изпълнението на стратегиите за воденото от общностите местно развитие, местните групи за действие могат да прилагат различни мерки от ПРСР (2014-2020), като няма да има разграничаване по вида на интервенциите и бенефициентите с тези, определени в програмата. Така за бенефициенти, попадащи в обхвата на одобрени местни групи за действие, подкрепата по мерките на национално ниво е допълнена при прилагането на стратегии за водено от общностите местно развитие. По този начин се постига синергия и по-голям ефект от прилагането на ПРСР и на стратегиите за воденото от общностите место развитие.
За недопускане възможността за двойно финансиране няма да се позволява подкрепа по стратегията за водено от общностите местно развитие и по ПРСР (2014 – 2020) за едни и същи дейности.
Всеки проект, включен в стратегиите за воденото от общностите местно развитие се проверява за отсъствие на двойно финансиране по съответните мерки към ПРСР (2014-2020), преди неговото одобрение.
Кои могат да бъдат бенефициенти на проектите?По принцип проектите се изпълняват от частни или обществени вносители, кандидатствали пред МГД за финансиране на проекта. Самата МГД или някой от членовете й също може да бъде вносител на проекти. Това е случай, при който проектът има колективно или териториално измерение, или създава рамка (проучвания, инфраструктура, обучение и т.н.), необходима за изпълнението на стратегията. Този случай е още по-подходящ при проекти за сътрудничество, тъй като тези проекти изискват по-висока степен на координация. 
Бюджет на СМР в милиони евро Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР:
До 200 000 евро за проекти, финансирани от ПРСР, ОПРЧР, ЕФМДР и ОПНОИР;

 • Определен в насоките за кандидатстване на УО на ОПОС 2014-2020 г.;
 • Определен в обявата на МИГ след одобрение на Управляващия орган (УО) на ОПИК за проекти, финансирани от ОПИК.