Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

„Местна инициативна група Поморие“ ще проведе първия си празник на 11 и 12 октомври 2019 г. в гр. Поморие, централна градска част.

Целта на събитието е да се популяризира дейността на МИГ, да се представят местните производители и бизнес на територията на община Поморие, дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, местните продукти и традиции.

Празничната програма ще започне с официално откриване на 11 октомври от 12:30 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – гр. Поморие, където ще се представи дейността на „МИГ Поморие“.

От 13:00 часа е подготвена музикална програма, в която ще вземат участие даровити деца и изпълнители от Клуб по спортни танци – гр. Поморие и Танцов клуб „Раковина“ – гр. Поморие.

От 14:00 часа е предвидено изложението на местни производители в централната градска част пред художествената галерия, което ще продължи и на следващия ден – 12 октомври.

Заповядайте!