Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

На 17 и 18.09.2021 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира информационно събитие – Празник на МИГ, което ще се проведе на територията на МИГ, във фоайето на Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие.

Събитието има за цел: Популяризиране на дейността на МИГ, постигане на по-добра разпознаваемост на територията и Стратегията за ВОМР, чрез включването на местните заинтересовани страни в общностни инициативи за популяризиране на подхода ВОМР.

Събитието ще включва:

– Информационен панел, включващ: представяне на СВОМР и изпълнението й, във връзка със специфични за територията теми, свързани с приоритетите на СВОМР – развитие на туризъм, икономика, земеделие и др.;

– Изложение на местни производители и занаятчии, вкл. демонстрация/дегустация от територията на МИГ – фоайето на Народно читалище „Просвета 1888“ гр. Поморие;

– Провеждане на футболен турнир за деца – двора на СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България. ЗАПОВЯДАЙТЕ!