Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 10.09.2020 г. от 10.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ -гр. Поморие, при следния дневен ред:

т. 1 “Обсъждане на бюджет на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2021 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.”;

т. 2 “Освобождаване като член на УС на „МИГ Поморие“ на Сотир Димитров Апостолов и избиране на негово място на Милко Стоянов Желев”;

т. 3 „Разни”.

С уважение,

Иван Алексиев – Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”