Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 28.01.2020 г. от 14.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред:

1.1.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2019 г. по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”“;

1.2.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2019 г. по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”;

1.3. „Прием на годишен финансов отчет за дейността на Сдружението за 2019 г.“;

2.1. „Освобождаване като член на УС на „МИГ Поморие“ на Народно читалище „Просвета-1888“ гр. Поморие, законно представлявано от Милчо Талев и избиране на негово място на ЯНИ ТОДОРОВ ПЕТЕВ – земеделски производител”;2.2. „Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-10/25.01.2017 г. поради промяна в състава на колективния управителен орган на основание чл. 43, ал.1, т. 2 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и чл. 16, ал. 1 т. 2 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г.“.

2.2. „Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-10/25.01.2017 г. поради промяна в състава на колективния управителен орган на основание чл. 43, ал.1, т. 2 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и чл. 16, ал. 1 т. 2 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г.“.

С уважение,

Иван Алексиев Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”