Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 28.01.2020 г. от 14.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред:

т. 1 “Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2019 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”;

т. 2 „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”;

т. 3 „Прием на годишен финансов отчет за дейността на Сдружението за 2019 г.“;

т. 4 „Разни“.

С уважение,

Иван Алексиев Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”