Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 10.12.2019 г. от 16.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред:

т. 1 “Освобождаване като член на УС на „МИГ-Поморие“ на „ЗОИ КЛИМА“ ЕООД, законно представлявано от Стойчо Марков и избиране на негово място на Народно читалище „Просвета – 1888“ гр. Поморие, законно представлявано от Милчо Талев”;

т. 2 „Разни”.

С уважение,

Иван Алексиев – Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”