Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, на 11 и 12.11.2021 г. СНЦ „Местна инициативна група Поморие“ ще проведе информационни срещи на теми:

„Представяне на изпълнението на „МИГ Поморие“ и възможностите за кандидатстване до края на 2021 и 2022 г., както и изпълнение на проекти – работа в ИСУН“

„Представяне на възможности за кандидатстване от страна на „МИГ Поморие“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 “ Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото събитие 11 и 12.11.2021 г. от 14:00 до 16:20 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ -гр. Поморие. Очакваме Вашето присъствие!