Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, на 16 и 17.09.2021 г. СНЦ „Местна инициативна група Поморие“ ще проведе информационни срещи на теми:

„Представяне на СВОМР на „МИГ Поморие“ и възможности за кандидатстване през 2021-2022 г., както и текущо изпълнение и отчитане на проекти по всички оперативни програми“

„Представяне на възможности за кандидатстване от страна на „МИГ Поморие“ по международни проекти и програми“

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото събитие 16 и 17.09.2021 г. от 14:00 до 16:20 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ -гр. Поморие. Очакваме Вашето присъствие!