Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-10/25.01.2017 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, на 10 и 11.09.2020 г. СНЦ „Местна инициативна група Поморие“ ще проведе информационни срещи на тема:

-Популяризиране на процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.028 МЯРКА 11: „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ и популяризиране на процедура № BG16RFOP002-2.075 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП“, финансирани чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по подхода ВОМР към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Поморие“.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото събитие на 10 и 11.09.2020 г. от 11:30 до 15:00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ -гр. Поморие.

Очакваме Вашето присъствие!