Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., СНЦ „МИГ Поморие“ ще проведе следните еднодневни обучения:

  1. Обучение на тема: „Ефективност в партньорството със заинтересованите страни“, което ще се проведе на 29.12.2022 г. от 10:00 часа в Зала № 2 на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие.
  2. Обучение на тема: „Подпомагане на растежа и развитието на услугите в селските райони чрез Интелигентни селища“, което ще се проведе на 29.12.2022 г. от 13:00 часа в Зала № 2 на Общински съвет – Поморие в сградата на Община Поморие.
  3. Обучение на тема: „Партньорство и взаимодействие за постигане на устойчиво прилагане на Стратегията за ВОМР“, което ще се проведе на 29.12.2022 г. от 16:00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А.
  4. Обучение на тема: „Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ПМС 160/2016, което ще се проведе на 30.12.2022 г. от 10:00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А.
  5. Обучение на тема: „Обучение за местни лидери и кандидати за разработване на проекти“, което ще се проведе на 30.12.2022 г. от 12:00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А.
  6. Обучение на тема: „Обучение на кандидат-бенефициентите за управление и отчитане на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на МИГ Поморие“, което ще се проведе на 30.12.2022 г. от 14:00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А.
  7. Информационна среща на тема: „Представяне на изпълнението на „МИГ Поморие“ и възможностите за кандидатстване до края на 2023 г., както и изпълнение на проекти – работа в ИСУН“, която ще се проведе на 30.12.2022 г. от 17:00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А.
  8. Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития. Очакваме Вашето присъствие!