Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 19.01.2021 г. от 15.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред:

1.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2020 г. по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”“;

2. „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2020 г. по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”;

3. „Прием на годишен финансов отчет за дейността на Сдружението за 2020 г.“;

4. Обсъждане на предложение за увеличаване на годишен членски внос на основание чл. 18, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ Поморие“ на Община Поморие, член на Общото събрание на „МИГ Поморие“ от 500 на 3 000 лв. във връзка с дейностите на Сдружение по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”;

5. Освобождаване на Валентин Андреев Продромов – Председател на Сдружение „Регионално сдужение за защита на животните – гр. Поморие“ като член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Поморие“ и обсъждане на замяната му с Милчо Ганчев Талев – Председател на Народно читалище „Просвета – 1888“;

6. Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-10/25.01.2017 г. поради промяна в състава на колективния управителен орган на основание чл. 43, ал.1, т.2 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и чл.16, ал.1, т.2 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-10/25.01.2017 г.

С уважение, Иван Алексиев Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”