Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на УС на  „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 26.01.2022 г. от 11.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния дневен ред:

1.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021 г. по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”“;

2. „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021 г. по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”;

3. „Прием на годишен финансов отчет за дейността на Сдружението за 2021 г.“;

4. Актуализиране на представляващите членовете на Общото събрание на МИГ Поморие, както обсъждане на годишния членски внос;

5. Отчитане на МИГ Поморие във връзка с кандидатстването и изпълнението на международните проекти по подмярка 19.3.  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020;

6. Разни.

С уважение,

Иван Алексиев – Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”